பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு 1-15, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே

பௌதீகவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்

Decima Jayawardhana (பெண்) - BSc in Applied Sciences, BIT, SCJP.
இடங்கள்: கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, குரன, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, மவரமாண்டிய, மஹாபாகே, மாகொல

இரசாயனவியல் Practicals மற்றும் கோட்பாடுகள் மற்றும் மீட்டல் ஐந்து all மாணவர்கள்
இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் - Cambridge, Edexcel மற்றும் உள்ளூர் - கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical

D.M.D.S.Dissanayake (ஆண்) - B.Sc (chemistry), M.Sc (polymer chemistry), A.Mem (I.Chem), M.Phil, P.O.P teaching, M.Sc in Microbiology (reading)

Edexcel சா/த உயிரியல் / இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல்

Dushan (ஆண்) - BSc Biotechnology (Hons) [Manipal International University], BSc Natural Science [Open University of Sri Lanka].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கந்தானை, கம்பஹ, களனி

Edexcel சா/த உயிரியல் / இரசாயனவியல் / பௌதீகவியல்
பௌதீகவியல் ஆங்கிலம் / சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Radun Wickramage (ஆண்) - Graduate with M.Sc. and B.Sc, Over 10 years experience.
இடங்கள்: கடவத்த, கண்டி, கன்னோருவா, கம்பளை, கலகேடற, களுத்துறை, கிரிபத்கும்புற, குருணாகல், கெலிஒய, கேகாலை, கொழும்பு