இரசாயனவியல் பௌதீகவியல் உயிரியல் மற்றும் விஞ்ஞானம் - Cambridge, Edexcel மற்றும் உள்ளூர் - கோட்பாடுகள் மற்றும் Practical

D.M.D.S.Dissanayake (ஆண்) - B.Sc (chemistry), M.Sc (polymer chemistry), A.Mem (I.Chem), M.Phil, P.O.P teaching, M.Sc in Microbiology (reading)

குழு வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் விஞ்ஞானம் (உள்ளூர் மற்றும் Edexcel) மற்றும் எலெக்டியுஷன்

Kanchana Hettiarachchi (பெண்) - An undergraduate, B.Ed in Primary Education and Diploma in English.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, நிட்டம்புவ, பஸ்யாலை