பௌதீகவியல் வகுப்புக்களை - Cambridge உ/த மற்றும் சா/த

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Kumudinee (பெண்)
  • சாதாரண நிலை
  • உயர்தரம்
  • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  • முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  • கற்பித்தல் அனுபவம் : 20 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​8​5​6​3​9​9​8​ ​|​ ​0​7​4​0​0​0​8​2​6​1
விபேர் :
0​7​1​8​5​6​3​9​9​8
வாட்ஸாப்ப் :
0​7​1​8​5​6​3​9​9​8
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
- MSc in Science Education.
- BSc (Hons)
- Over 26 years of teaching experience.
- Fluent in both English and Sinhala languages.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Physics classes for Cambridge & Edexcel A/L, O/L and grade 9 conducted by an experienced lady teacher with a Master's degree in science education.
Theory, quick revision and past paper discussions.
Conducts practicals at home.
Classes for foreign university entrance exams (Physics & Math)
Small group classes (max. 5) conducted online or in person.
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கிரிபத்கொட
[100 metres from the town]


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English