உ/த இரசாயனவியல் உயிரியல் மற்றும் சா/த கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் classes.

Iresh Gallindawatte (ஆண்) - Completed master's in Analytical Chemistry, Experience over 6 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகண்ணாவ, கண்டி, கம்பளை, கம்பஹ, பெராதெனிய, மாவனல்லை

பௌதீகவியல் இணைந்த கணிதம் தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை கோட்பாடுகள் மற்றும் மற்றும் மீட்டல் சிங்களத்தில்/ஆங்கிலம்

Kalana Kularathna (ஆண்) - BSc (Maths, Physics - University of Peradeniya), MSc (Reading).
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி, பெராதெனிய, வலபனை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த

Indrachapa Balasooriya (பெண்) - Local and Edexcel syllabus.
இடங்கள்: பெராதெனிய

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 1 to சா/த