கணிதம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் (5, 6, 7, 8, 9, 10 மற்றும் சா/த)

Champika Srimal (ஆண்) - More than 10 + experience in reputed International schools and Institutes.
இடங்கள்: இம்புல்கொட, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

கணிதம் வகுப்புக்களை - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் (5, 6, 7, 8, 9, 10 மற்றும் சா/த)
கணிதம் பயிற்சி தரம் 9 to உ/த

Julianna Thomas (பெண்) - BSc in Mathematics and Economics (Hons) University of London, Dip in Teaching secondary Mathematics, O/L Maths Teacher at Lyceum.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை

தரம் 9-13 பௌதீகவியல், கணிதம், புள்ளியியல், மெக்கானிக்ஸ் - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்

Shehan Hapuarachchi (ஆண்) - B.Sc Special In Mathematics from UOK.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, புத்தளம்

தரம் 9-13 பௌதீகவியல், கணிதம், புள்ளியியல், மெக்கானிக்ஸ் - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர்
கணிதம் வகுப்புக்களை - Cambridge சா/த மற்றும் உள்ளூர் சா/த

Sachith Lekamge (ஆண்) - Over 6 years of Experience in teaching Maths.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை

கணிதம் வகுப்புக்களை - Cambridge சா/த மற்றும் உள்ளூர் சா/த
பௌதீகவியல். கணிதம். இரசாயனவியல் - Edexcel / Cambridge உ/த, சா/த

Janitha Abhayaratna (ஆண்) - Physics (Special) University of Sri Jayawardenapura, Special in IT in SLIIT, Have  experience in teaching in Italy and Germany.

பௌதீகவியல். கணிதம். இரசாயனவியல் - Edexcel / Cambridge உ/த, சா/த
தரம் 6 - 11 கணிதம் வகுப்புக்களை

Vindula Somachandra (பெண்) - BSc. (Physical Science) majoring in Mathematics and Chemistry [UOC].
இடங்கள்: கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, ஜ-ஏல, வாட்டல

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்

Reginald Dissanayake (ஆண்) - Over 30 years of experience since 1988.
இடங்கள்: எந்தரமுல்லை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, பத்தரமுல்ல, ரட்மலான, ராகமை, வாட்டல, ஹுனுபிட்டி

பயிற்சி Available - கணிதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் விஞ்ஞானம் பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல்
கணிதம், இரசாயனவியல், பௌதீகவியல் - Edexcel / Cambridge IGCSE

Lakshmi Perera (பெண்) - A qualified teacher, Over 10 years experience in Sri Lanka/overseas.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 07, ஜ-ஏல, நுகேகொடை