கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்கள்

Denver Alexander (ஆண்) - Msc holder with several years of teaching experience.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, வாட்டல

கணிதம் பயிற்சி - கொழும்பு - தரம் 3 to சா/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Shafraz Mohamed (ஆண்) - Civil Engineering undergraduate.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, ராஜகிரிய

Home visiting பயிற்சி - இரசாயனவியல் மற்றும் கணிதம்

Yuzishan (ஆண்) - BSc Engineering Undergraduate Student - University of Jaffna.
இடங்கள்: கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15, தேஹிவல, ரட்மலான

Home visiting பயிற்சி - இரசாயனவியல் மற்றும் கணிதம்
கணிதம் | Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | சா/த தரம் 6-11 AS மற்றும் A/L

Mahesh Perera (ஆண்) - BSc (Hons) Civil and Structural Engineering, Taught in a leading International school.
இடங்கள்: கொழும்பு

கணிதம் | Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | சா/த தரம் 6-11 AS மற்றும் A/L
உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் கணிதம் சா/த மற்றும் A/S உ/த

Rajah (ஆண்) - BSc graduate from UOJ and have been teaching for nearly 7 years.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல, ரட்மலான

உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் கணிதம் சா/த மற்றும் A/S உ/த
Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் சா/த உ/த விஞ்ஞானம், கணிதம், ஆங்கிலம்

Rajitha Malinda (ஆண்) - B.Sc. Undergraduate [OUSL], Over 5 years experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு, தலவத்துகொட, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, மஹரகம, மொரட்டுவ, ரட்மலான

கணிதம், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - தரம் 6 to உ/த

We teach our students through past papers and use methods that help the student to fully understand problem topics.
இடங்கள்: தேஹிவல

கணிதம் Classes for London Cambridge O/L, A/L, IGCSE and IB

P.J. Samararathne (ஆண்) - BSc Special [Mathematics], Diploma in Statistics, MSc [Mathematics], 37 Years of experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, களுபோவில, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 02, கொழும்பு 03

May 2019 Edexcel சா/த - quick மற்றும் மீட்டல் - 1 month - best results guaranteed - call fast 0766024452

Jennifer (பெண்) - Paper corrections/discussion, Fast track explanation, Simplified chapter revision.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கொழும்பு 06, தேஹிவல

கணிதம் பௌதீகவியல் மற்றும் Core Mathematics வகுப்புக்களை - சா/த மற்றும் உ/த - Edexcel / Cambridge

Vijayratnam (ஆண்) - BSc, Dip in Education, Over 30 years of teaching experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | தரம் 6 to 11 சா/த மற்றும் 12-13 உ/த

H Prasad (ஆண்) - Masters Degree In Colombo University, Senior Engineer, Experienced Teacher.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கல்கிசை, களுபோவில, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 06, கொஹுவல, தலவத்துகொட, தேஹிவல

Edexcel, Cambridge, உள்ளூர் பாடத்திட்டம் | கணிதம் மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் | தரம் 6 to 11 சா/த மற்றும் 12-13 உ/த
தரம் 1 to 11 கணிதம் வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Premil asanka Sanjeewa (ஆண்) - BSc and BIT Graduate of University of Colombo, Over 15 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டிகாவத்த, கொலன்னாவ, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04

RM.Nafeel (BSc in Engineer)...கணிதம் & பௌதீகவியல் teacher

RM. Nafeel (ஆண்) - BSc in Marine Engineer,has 8 years teaching experience in teaching Mathematics & physics.
இடங்கள்: அம்பாரை, கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொழும்பு 03, கொழும்பு 06, தேஹிவல, நாவல

குழு வகுப்புக்களை - கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம்

Danu Akmeemana (பெண்) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

Mathematics, Further / Additional mathematics

Angelin (பெண்) - I hold BSc (Hon) Mathematics from University of Greenwich - UK.
இடங்கள்: தேஹிவல

 Advertise Here