தமிழ் வகுப்புக்களை - Conducted by experienced Tamil Teacher

Kavitha Joseph (பெண்) - A teacher with over 10 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கம்பஹ, சேதுவை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, பாதகமா, ராகமை, வாட்டல