பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Shanaka (ஆண்) - Working as a teacher in reputed International school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

சிங்களத்தில் மொழி பயிற்சி

A lady teacher with a PGDE [University of Colombo], BSc in teaching technology [University of Manipal], Diploma in Sinhala [University of Colombo].
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, கொழும்பு

சிங்களத்தில் மொழி பயிற்சி
சிங்களத்தில் பயிற்சி - கொழும்பு

N T Jinadasa (பெண்) - Bachelor of Arts, 20 years of Teaching Experience.
இடங்கள்: கொலன்னாவ, கொழும்பு, கொழும்பு 08, ராஜகிரிய