ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் மொழி வகுப்புக்களை

Web Paatashaalaa - Tutor has been tutoring for the examinations of GCE A/L, ACCA (Eng), AIB (Eng) and RIA (Canada) and have produced excellent results.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் மற்றும் ஜெர்மன் மொழி வகுப்புக்களை
IELTS ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Sena Haggalla (ஆண்) - Former Accountancy, English Instructor at the Colombo Atlas Hall and Stafford College.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கம்பஹ, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L

Ranjan Guruge (ஆண்) - (Hon) FSLIE, Studied and worked in English Language for 34+ years up to 2015 including 10+ years teaching since 2004.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை

IELTS and All Exams, Special Course for Professionals, ஆங்கிலம் grades 6 to O/L, A/L
எலெக்டியுஷன் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழி வகுப்புக்களை

Akshika Ekanayake (பெண்) - IWMS Registered teacher, Wendy Watmore Speech and drama qualification, Aquinas College English higher diploma, Member of CIM.
இடங்கள்: பிலியந்தலை, மஹரகம

English for everyone - Grade 1 to Professional Level - பிலியந்தலை

EPIC Academy - We equip our students with the right resources, training and expertise to accomplish their goals.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

கணிதம் மற்றும்ஆ ங்கிலம் Tuition

Hirushi Karunananda (பெண்) - Experienced mathematics and English language teacher for Edexcel and Cambridge, LL.B [Hons] [UK].
இடங்கள்: பொரலஸ்கமுவ

ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் (Edexcel iGCSE / Cambridge GCE) GMAT, GRE, SAT (Verbal/English) TOEFL, IELTS, exams 2019/20

Immanuel Jebamony (ஆண்) - LCG (London), TEFL (Cambridge - UK), PhD (USA) - Former Tutor (Manhattan Prep - New York, University of California - USA).இடங்கள்: அத்திடிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel - Guaranteed Progress

Sadeema Hemachandra (பெண்) - Cambridge / National / Edexcel Preschool to Advanced Level Classes.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் மொழிமூலம் பயிற்சி - உள்ளூர் / Cambridge / Edexcel - Guaranteed Progress
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் கணிதம் விஞ்ஞானம் மற்றும் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை

Bloom Academy provide pleasant environment to study with all the facilities. We ensure your child's best results.
இடங்கள்: பிலியந்தலை

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்