2

நகரமொன்றினைத் தெரிவு

3

விளம்பரங்களைக் காணவும்

ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகள்
நாடு - இலங்கை
மாவட்டத்தில் - கம்பகா

மாவட்டத்தில் - குருநாகல்மாவட்டத்தில் - கொழும்பு

மாவட்டத்தில் - புத்தளம்
 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa