advertise here

இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Asanga De Alwis (ஆண்)
 • சாதாரண நிலை
 • உயர்தரம்
 • டிப்ளோமா
 • இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
 • முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
 • கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​6​8​6​9​0​9​3​0
விபேர் :
0​7​6​8​6​9​0​9​3​0
வாட்ஸாப்ப் :
0​7​6​8​6​9​0​9​3​0
ஸ்கைப் :
d​e​a​l​w​i​s​.​a​s​a​n​g​a​@​o​u​t​l​o​o​k​.​c​o​m
இன்ஸ்டாகிராம் :
h​t​t​p​s​:​/​/​w​w​w​.​i​n​s​t​a​g​r​a​m​.​c​o​m​/​a​b​s​o​l​u​t​_​c​h​e​m​/
வலை செய்திகள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I am a chemistry special graduate from university of Colombo, Sri Lanka and obtained my master in chemistry at NTNU (Norwegian University of science and technology) Norway. Due to my extreme passion for chemistry, I have selected my carrier and interest of research with a specialty towards advanced inorganic chemistry and biomass based renewables.
In addition to higher studies and research, I find teaching fascinating and I have experience more than 10 years as a freelance tutor and a temporary academic staff member in University of Colombo. I have experience in teaching ordinary, advanced (Sri Lankan, Edexcel and Cambridge), undergraduate and masters level chemistry education. I have guided numerous amount of students to secure good grades, and several island rankers as well. When it comes to teaching methods for revisions, I use a sequence of questions and case based teaching to give students a better understanding, while practicing to answer according to marking schemes. The clearly, illustrative explanations given to explain complex theoretical concepts, boost student’s confidence to face real exams.
When it comes to online teaching I prefer to use innovative teaching methods using the advances of technology and I’ve been online tutoring more than a year using platforms like skype and zoom. I use a digital writing pad and a vast amount of online resources including topical questions, past papers and textbooks.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
 • Online education
 • A vast amount of study materials, References, Notes and worksheets
 • A/L and O/L Chemistry (London-IGCSE, IAL, CIE O/L, CIE A/L)
 • In English medium
 • Theory /Revision/ Crash course programs/ Past paper classes
 • Conducted by Asanga de Alwis (BSc Chemistry special - Honours) graduate from University of Colombo
 • 5 years of Experience.
 • Former Assistant lecturer in University of Colombo , Department of Chemistry
 • Currently pursuing the Master's degree in Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Norway
 • Special recovery sessions for those who have struggled or missed the Organic and Physical chemistry lessons.
 • Skype lessons are conducted using a professional writing pad to deliver a black board experience to the student for a efficient learning experience.
 • Students will have access for Illustrations, Questions, examples and explanations from many standard chemistry textbooks
 • Tests and worksheets based on each unit
 • Continuous evaluation and motivation
 • Have produced a vast number of successful students with A and A stars.
 • Experience the benefits of a modern, technology based delivery of education over the traditional education techniques.
 • Lessons can be recorded for further or future references
 • Pre-Recorded video lessons, explanations and reviews can be uploaded for questions and theory upon the requests.
 • A free trial class of 30 minutes can be arranged
 • A multimedia educational approach for chemical experiments and demonstrations.
 • For the students who prefer to understand chemistry, not to byheart.
 • Complex and difficult theoretical topics will be made extremely easy to understand by methodical and simple explanations.
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
இரத்தினபுர மாவட்டத்தில், இலங்கை
இரத்தினபுர

கண்டி மாவட்டத்தில், இலங்கை
அக்குரணை

அணிவட்ட

கடுகஸ்தோட்டை

கண்டி

கம்பளை

கென்கல்ல

திகன

நாவலபிட்டி

பலாகொள்ள

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கடவத்த

கட்டுநாயக்க

கந்தானை

கம்பஹ

களனி

கிரிபத்கொட

குரன

கொச்சிக்கடை

சேதுவை

ஜ-ஏல

நிட்டம்புவ

நேகோம்போ

மவரமாண்டிய

மஹாபாகே

மாகொல

மாபோடலே

மாபோலே

மினுவங்கொட

யக்கலை

ரத்தொளுகம

ராகமை

வாட்டல

வேயன்கொடை

ஹுனுபிட்டி

ஹெந்தலை

களுத்துறை மாவட்டத்தில், இலங்கை
களுத்துறை

பாணந்துறை

காலி மாவட்டத்தில், இலங்கை
காலி

குருநாகல் மாவட்டத்தில், இலங்கை
குருணாகல்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
அதுருகிரிய

அத்திடிய

அம்புல்தேனிய

அரவ்வல

உள் கோட்டை

கங்கொடவில

கடுபெத்த

கடுவெல

கல்கிசை

களுபோவில

கெஸ்பேவ

கொட்டிகாவத்த

கொட்டாவை

கொலன்னாவ

கொழும்பு

கொழும்பு 01

கொழும்பு 02

கொழும்பு 03

கொழும்பு 04

கொழும்பு 05

கொழும்பு 06

கொழும்பு 07

கொழும்பு 08

கொழும்பு 09

கொழும்பு 10

கொழும்பு 11

கொழும்பு 12

கொழும்பு 13

கொழும்பு 14

கொழும்பு 15

கொஸ்வத்த

கொஹுவல

தலவத்துகொட

தளஹென

தேல்கண்ட

தேஹிவல

நாவல

நாவின்னை

நுகேகொடை

நெடிமலா

பத்தரமுல்ல

பன்னிப்பிட்டிய

பலவாட்ட

பாமன்கட

பிட கோட்டே

பிலியந்தலை

பெப்பிலியான

பெல்லன்வில

பொகுந்தர

பொரலஸ்கமுவ

மடப்பாத்த

மடிவெல

மஹரகம

மாலபே

முல்லேரியா

மொரட்டுவ

ரட்மலான

ரத்தனபிடிய

ரவதவட்டே

ராஜகிரிய

விஜேராம

வெல்லம்பிட்டிய

ஹோகன்தர

ஹோமாகம

திருகோணமலை மாவட்டத்தில், இலங்கை
திருகோணமலை

புத்தளம் மாவட்டத்தில், இலங்கை
கட்டுநேரிய

சிலாபம்

நாத்தான்டி

புத்தளம்

மரவில

வென்னப்புவ

யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில், இலங்கை
யாழ்ப்பாணம்

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
 • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
 • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • සිංහල
 • English