Share This Post:   


இரசாயனவியல் வகுப்புக்களை சா/த மற்றும் உ/த - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியரின் பெயர் (ஆண்)
Asanga De Alwis (ஆண்)
தொலைபேசி
விபேர்
வாட்ஸாப்ப்
ஸ்கைப்
வலை செய்திகள்
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Chemistry special honour degree from University of Colombo and teaching experiences for more than 5 years. Currently employed as a Assistant lecturer in University of Colombo, Department of Chemistry. Currently pursuing the master degree in structural chemistry at NTNU ( Norwegian University of Science and Technology) in Trondheim, Norway
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
 • Online education
 • A vast amount of study materials, References, Notes and worksheets
 • A/L and O/L Chemistry (London-IGCSE, IAL, CIE O/L, CIE A/L)
 • In English medium
 • Theory /Revision/ Crash course programs/ Past paper classes
 • Conducted by Asanga de Alwis (BSc Chemistry special - Honours) graduate from University of Colombo
 • 5 years of Experience.
 • Former Assistant lecturer in University of Colombo , Department of Chemistry
 • Currently pursuing the Master's degree in Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Norway
 • Special recovery sessions for those who have struggled or missed the Organic and Physical chemistry lessons.
 • Skype lessons are conducted using a professional writing pad to deliver a black board experience to the student for a efficient learning experience.
 • Students will have access for Illustrations, Questions, examples and explanations from many standard chemistry textbooks
 • Tests and worksheets based on each unit
 • Continuous evaluation and motivation
 • Have produced a vast number of successful students with A and A stars.
 • Experience the benefits of a modern, technology based delivery of education over the traditional education techniques.
 • Lessons can be recorded for further or future references
 • Pre-Recorded video lessons, explanations and reviews can be uploaded for questions and theory upon the requests.
 • A free trial class of 30 minutes can be arranged
இடம்
பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.
கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை
கடவத்த

கட்டுநாயக்க

கந்தானை

கம்பஹ

களனி

கிரிபத்கொட

குரன

கொச்சிக்கடை

சேதுவை

ஜ-ஏல

நிட்டம்புவ

நேகோம்போ

மவரமாண்டிய

மஹாபாகே

மாகொல

மாபோடலே

மாபோலே

யக்கலை

ரத்தொளுகம

ராகமை

வாட்டல

வேயன்கொடை

ஹுனுபிட்டி

ஹெந்தலை

காலி மாவட்டத்தில், இலங்கை
காலி

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை
அதுருகிரிய

அத்திடிய

அம்புல்தேனிய

அரவ்வல

உள் கோட்டை

கங்கொடவில

கடுபெத்த

கடுவெல

கல்கிசை

களுபோவில

கெஸ்பேவ

கொட்டிகாவத்த

கொட்டாவை

கொலன்னாவ

கொழும்பு

கொழும்பு 01

கொழும்பு 02

கொழும்பு 03

கொழும்பு 04

கொழும்பு 05

கொழும்பு 06

கொழும்பு 07

கொழும்பு 08

கொழும்பு 09

கொழும்பு 10

கொழும்பு 11

கொழும்பு 12

கொழும்பு 13

கொழும்பு 14

கொழும்பு 15

கொஸ்வத்த

கொஹுவல

தலவத்துகொட

தளஹென

தேல்கண்ட

தேஹிவல

நாவல

நாவின்னை

நுகேகொடை

நெடிமலா

பத்தரமுல்ல

பன்னிப்பிட்டிய

பலவாட்ட

பாமன்கட

பிட கோட்டே

பிலியந்தலை

பெப்பிலியான

பெல்லன்வில

பொகுந்தர

பொரலஸ்கமுவ

மடப்பாத்த

மடிவெல

மஹ்லவராவா

மாலபே

முல்லேரியா

மொரட்டுவ

ரட்மலான

ரத்தனபிடிய

ரவதவட்டே

ராஜகிரிய

விஜேராம

ஹோகன்தர

ஹோமாகம

ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
 • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
 • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
 • සිංහල
 • English
பிற தகவல்
 • விளம்பர எண் : 15954
 • விளம்பரம் உருவாக்கப்பட்ட திகதி : 29 செப்டம்பர் 2018
 • விளம்பரங்கள் கடைசியாக மேம்படுத்தப்பட்ட திகதி : 15 செப்டம்பர் 2019
 • விளம்பரங்கள் காலாவதியாகும் திகதி : 14 செப்டம்பர் 2020