கணக்கியல் ஐந்து AL, OL உள்ளூர் மற்றும் லண்டன் - சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Saman Jayashantha (ஆண்) - Bachelor of Science in Business Administration (Sp) , ICASL.
இடங்கள்: இம்புல்கொட, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ, கொழும்பு, மகார

தனியார் மற்றும் குழு வகுப்புக்களை Cambridge பாடத்திட்டம் - கணக்கியல் பொருளியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி

Chamari Lakshika (பெண்) - BBA (Accounting) special degree [UOC], Finalist of Chartered Accountants of Sri Lanka, Serving as a teacher for 6 years.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, ராகமை, வாட்டல

உ/த கணக்கியல், வர்த்தகக் கல்வி, சா/த வணிக, லண்டன் சா/த - A 80 % சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Ishan Kumara (ஆண்) - B.Com (Sp), CA finalist, CBA, international School Teacher.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட, கொழும்பு, சேதுவை, ஜ-ஏல, நுகேகொடை, மாலபே

Cambridge IGCSE சா/த, AS மற்றும் உ/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி

Keerthi Waidyaratne (ஆண்) - MBA (PIM), ) Advanced Diploma in Management Accounting (CIMA-UK), DABF and DTRM [IBSL], PQHRM - CIPM.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கந்தானை, கம்பஹ, கிரிபத்கொட

Cambridge IGCSE சா/த, AS மற்றும் உ/த கணக்கியல் மற்றும் வர்த்தகக் கல்வி
சா/த ஆங்கிலம் மொழி, வர்த்தகக் கல்வி, கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல்

Miss Silva (பெண்) - BBA (Hons) UK, BSc in Education, TKT, ACCA - Affiliate.
இடங்கள்: கந்தானை, ஜ-ஏல, ராகமை, வாட்டல

சா/த ஆங்கிலம் மொழி, வர்த்தகக் கல்வி, கணக்கியல் மற்றும் பொருளியல்
கணக்கியல் - ஆங்கிலம் மொழிமூலம் - உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்

Anton Jayawardana (ஆண்) - Qualified Teacher with foreign experience in Cambridge/Edexcel.
இடங்கள்: கந்தானை, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, ஜ-ஏல, வாட்டல, ஹோமாகம