சங்கீதம் வகுப்புக்களை - வேயன்கொடை

Ayeshma Minoli (ஆண்) - BPA Special Degree of university of the visual and performing arts.
இடங்கள்: வேயன்கொடை

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - வேயன்கொடை
Western Music Class

Thushara Deepal (ஆண்‍) - Graduated of University of Visual and Performing Arts.
Courses: Western Classical, Flamenco and pop Guitar, Western Music Theory