சங்கீதம் வகுப்புக்களை - மேலைத்தேய மற்றும் கிழக்கு சங்கீதம்

Darshani Chandrasena (பெண்) - Royal and Trinity Piano Exams, Cover School Syllabus, Visharad exams, Piano, Organ, Guitar, Violin.
இடங்கள்: கல்கிசை

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - மேலைத்தேய மற்றும் கிழக்கு சங்கீதம்
Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை