வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி / ஓர்கன், கிட்டார் PRACTICES

Indika Kandanearachchi (ஆண்) - Individual & group classes, Home visits.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, கொழும்பு, கொஸ்வத்த, பத்தரமுல்ல, பிட கோட்டே, மாலபே, ராஜகிரிய

வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி / ஓர்கன், கிட்டார் PRACTICES