பியானோ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - மேலைத்தேய சங்கீதம் - கோட்பாடுகள்

Da capo Institute of Aesthetics Studies - Over 15 years experienced qualified tutor conducts lessons.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06

பியானோ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - மேலைத்தேய சங்கீதம் - கோட்பாடுகள்
Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி

Upali Ranthilaka (ஆண்) - Diploma in music at NYSC [Tharuna seva sabava], Advance musician course in SL Air force Band, Royal college of music Grade 5.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, கொழும்பு 06, நேகோம்ப

Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி