ஒன்லைன் கிட்டார் வகுப்புக்கள் - Guitar + Music Theory

Danushka Kariyapperuma (ஆண்) - A self-learned guitarist who has a very good understanding on the challenges a beginner guitar student faces

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கந்தானை கம்பஹ

Akila Wickramasekara (ஆண்) - Guitar, Electric Organ, Flute, Violin, Piano, Grade 6 to 13 School syllabus.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, கம்பஹ

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கந்தானை கம்பஹ
Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி

Upali Ranthilaka (ஆண்) - Diploma in music at NYSC [Tharuna seva sabava], Advance musician course in SL Air force Band, Royal college of music Grade 5.
இடங்கள்: கம்பஹ, கொழும்பு, கொழும்பு 06

Visiting Music Classes For Keyboards / கிட்டார் / Drums and வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி
மேற்கத்திய இசைக்கருவிகள் பயிற்சியாளர், ஆசிரியர், கலைஞர், இசையமைப்பாளர்

N. Danur Madduma Bandara (ஆண்) - 23 years of Government experience & More than 25 yrs of Government and International school teaching experience.

ஒன்லைன் கிட்டார் வகுப்புக்கள்

Danushka Kariyapperuma (ஆண்) - Please visit my YouTube.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு

ஒன்லைன் கிட்டார் வகுப்புக்களை - தனியார்

Lasantha Kariyawasam (ஆண்) - 30 years experience in music field as a lead guitarist. Leader of a western band as a lead guitarist.

Online வகுப்புக்களை ஐந்து - உ/த சா/த சங்கீதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

நிறுவனம்: VNS Learning Hub - An organisation which provides Education \ Consultation \ Business process outsourcing and ICT Solutions.

Online வகுப்புக்களை ஐந்து - உ/த சா/த சங்கீதம் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்