வகுப்புக்கள் - டிரம்ஸ் மற்றும் கிட்டார்

Nethanga Kaveesha (ஆண்) - Experienced Drummer.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, ரட்மலான, வாத்துவை

Revelations Academy of Performing Arts - கல்கிசை

The Academy was founded by members of the world champion choral group The Revelations.
இடங்கள் கல்கிசை

Revelations Academy of Performing Arts - கல்கிசை
Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை