இந்தி சுகாதார விஞ்ஞானம் வரலாறு பௌத்தம் ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை ஐந்து beginners Exams மற்றும் others. மற்றும் ஐந்து உள்ளூர் லண்டன் பாடத்திட்டம்

Sajana Sooriyaarachchi (பெண்) - Undergraduate B.A special Degree in Hindi at University of Sri Jayewardenepura.
இடங்கள்: நுகேகொடை

பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Shanaka (ஆண்) - Working as a teacher in reputed International school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

சிங்களத்தில் / பௌத்தம் - தரம் 6-11

Nimesha (பெண்) - BA (USJP).
இடங்கள்: நுகேகொடை, மஹரகம

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்