பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Shanaka (ஆண்) - Working as a teacher in reputed school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு, தேஹிவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, ராஜகிரிய

பயிற்சி வகுப்புக்களை ஆங்கிலம் மொழிமூலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழி

Bashini Liyanapathirane (பெண்) - A graduate in law and a final year undergrad Faculty of Arts. (BA in English Language), Completed the DELF exams.
இடங்கள்: பத்தரமுல்ல