சங்கீதம் வகுப்புக்களை, குரலிசைப் மேலைத்தேய சங்கீதம் மற்றும் பியானோ : உள்ளூர் / சர்வதேச பாடத்திட்டம்

Edwin Mendez (ஆண்) - FTCL (Trinity-London) Highly Qualified,over 25 years experience.
இடங்கள்: கட்டுநாயக்க, கந்தானை, கொச்சிக்கடை, கொழும்பு, ஜ-ஏல, டளுபோத, நேகோம்போ

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார், வயலின், பியானோ, மேலைத்தேய சங்கீதம், கிழக்கு சங்கீதம்

Buddhi Pathirana (ஆண்) - Bachelor of performing arts (Special), University of Visual and performing arts, Colombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கனேமுல்லை, கம்பஹ, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தேஹிவல

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார், வயலின், பியானோ, மேலைத்தேய சங்கீதம், கிழக்கு சங்கீதம்
மேலைத்தேய சங்கீதம் music lessons - Theory and practical

Amila Senevirathne (ஆண்) - Qualified with diploma in western music, successfully completed ABRSM examinations.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கல்கிசை, கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, தேஹிவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பி

மேலைத்தேய சங்கீதம் music lessons - Theory and practical
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை பியானோ / ஓர்கன்

H.V. Mendis (பெண்) - LTCL [UK], RSM - Diploma [UK], Australian music exam board [AMBE].
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 04, நுகேகொடை, ராஜகிரிய

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பியானோ / கிட்டார்

நிறுவனம்: Zemirah Music School - Beginner to advanced lesson. The classes are suitable for all skill levels.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, குருணாகல்

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பியானோ / கிட்டார்
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - Trinity / IWMS exams, பள்ளி பாடத்திட்டம்

K Rajithamali (பெண்) - IWMS / Trinity, Graduate in Performing arts University.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொட்டாவை, தலவத்துகொட, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, மஹரகம

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - நுகேகொடை

Sanduni Gunawardena (பெண்) - 25 years teaching experience, Attached to a leading school in Colombo 07.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு, நுகேகொடை

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்கள்

Manelka Perera (பெண்) - IWMS grade 7 music piano and theory, Currently a diploma student.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, தேஹிவல

சங்கீதம் வகுப்புக்களை - கிட்டார். பியானோ. வயலின், ஓர்கன், Mandolin GCE சா/த மற்றும் உ/த பாடத்திட்டம்

Gayan Sudarshana (ஆண்) - Government school music teacher with over 5 year experience.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுவெல, கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஸ்வத்த, தலவத்துகொட, நாவல, நுகேகொடை

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை மற்றும் வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி

Dhananjaya Hettiararchchi (ஆண்) - Government Western Music Teacher, BPA special degree in Western Music., ABRSM, TCL, IIMSD experienced lecturer.
இடங்கள்: அம்பிட்டிய, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி

பியானோ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - மேலைத்தேய சங்கீதம் - கோட்பாடுகள்

Da capo Institute of Aesthetics Studies - Over 15 years experienced qualified tutor conducts lessons in வெல்லவத்தை

பியானோ - Keyboard - Electronic Keyboard - Organ-Recorder - மேலைத்தேய சங்கீதம் - கோட்பாடுகள்
Western Music Class

Thushara Deepal (ஆண்‍) - Graduated of University of Visual and Performing Arts.
Courses: Western Classical, Flamenco and pop Guitar, Western Music Theory

Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை