ஓரியண்டல் சங்கீதம் - தரம் 6 to உ/த

Praveen Wijewardhana (ஆண்) - Visharada.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொழும்பு 07, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, பொல்கசொவிட்ட

ஓரியண்டல் சங்கீதம் - தரம் 6 to உ/த
கிழக்கு இசை மற்றும் இந்தி

Dilumi Sachithrani (பெண்) - Sangit and vadya visharad, B.P.A. (mus) special digree
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 05, கொஹுவல, நுகேகொடை, பன்னிப்பிட்டிய, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, பொல்கசொவிட்ட

கிழக்கு இசை மற்றும் இந்தி
மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பியானோ, வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி, கிட்டார் மற்றும் art வகுப்புக்களை

Pavithra Madhushika (பெண்) - Bachelor of Performing Arts [Sri Lanka].
இடங்கள்: அத்திடிய, உடஹமுல்லை, கொஹுவல, தேல்கண்ட, நுகேகொடை, பெப்பிலியான, பெல்லன்வில, பெல்லாந்தரா, பொரலஸ்கமுவ, விஜேராம

மேலைத்தேய சங்கீதம் வகுப்புக்களை - பியானோ, வாய்ப்பாட்டு மற்றும் குரலிசைப் பயிற்சி, கிட்டார் மற்றும் art வகுப்புக்களை
Tremulou School of Western Music - பிலியந்தலை

Tremulou Western Aesthetic Institute was Founded in 1986 as a Guitar and Organ Class and eventually grew into a comprehensive contemporary Music institute.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை