தனியார் மற்றும் சிறிய குழு வகுப்புக்களை - கணிதம், இரசாயனவியல், விஞ்ஞானம்

Ranusha Thilanka Peiris (ஆண்) - A Medical undergraduate from 2004 - 2009, Over 10 years experience.
இடங்கள்: குளியாபிடிய, கொச்சிக்கடை, சிலாபம், பங்கதேனிய, பிங்கிரிய, வென்னப்புவ, ஹெட்டிபொல