கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)

Supun Wijenayake (ஆண்) - BSc (Hons) in Civil Engineering, Providing support classes for over 05 years.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடுபெத்த, கொழும்பு, பாணந்துறை, பிலியந்தலை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் : தரம் 6 - சா/த (Cambridge மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்)
கணிதம் Tuition grade 6 to 11 home visits

Dhanushka Medawatta (ஆண்) - BSc. University of Sri Jayawardanapura, CA (Finalist), CBA - CASL, MAAT - Sri Lanka.
இடங்கள்: கொழும்பு

கணிதம், பௌதீகவியல்

Andun Silva (ஆண்) - BSc [University of Ruhuna], O/L 7As/2Bs, A/L [A for Maths].
இடங்கள்: அம்பலாங்கொடை, அளுத்கம, கடுவெல, கல்கிசை, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 01, கொழும்பு 02, கொழும்பு 03

கணிதம், பௌதீகவியல்
உ/தபுள்ளியியல் வகுப்புக்களை

Pitiyage Perera (பெண்) - Master of Science in  Business Statistics (UOC), Bachelor of Science in Mathematics / Statistics / Physics (USJP).
இடங்கள்: களுத்துறை, தேஹிவல, பண்டாரகமை, பாணந்துறை

கணிதம் வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Dimuthu Suranga Wijegunarathna (ஆண்) - BSc experience graduate in the Education Industry.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வாத்துவை

கணிதம் கணிதம் விஞ்ஞானம் Classes

Sangeetha Liyanapathirana (பெண்) - A biotechnology degree holder in Bangalore University, India.
இடங்கள்: கல்கிசை, வாத்துவை