தரம் 6 to சா/த கணிதம்

Chandima Kodikara (பெண்) - A professional banker with Mathematics teaching experience.
இடங்கள்: உடுகம்பொல, கனேமுல்லை, கம்பஹ, நிட்டம்புவ, யக்கலை, வேயன்கொடை

சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம்

Priyasad (ஆண்) - B.Sc. (Hons), Faculty of Engineering, University of Moratuwa.
இடங்கள்: உடுகம்பொல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, கொட்டுகொட, நிட்டம்புவ, மினுவங்கொட, யக்கலை, வேயன்கொடை

சா/த ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம்