பிரஞ்சு மொழி வகுப்புக்களை - நேகோம்போ

Aloka Perera (பெண்) - Since 2008 working as a French language instructor and currently working at a reputed school in Negombo.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ஜ-ஏல, நேகோம்போ, வாட்டல

Japanese Language lessons for students (year 1 to A/L) and Migrants

Lessons for grade 1 to A/L by a tutor who lived in Japan for many years and has a Diploma from Shinjuku Institute TA