தரம் 01 to 09 கணிதம், விஞ்ஞானம் மற்றும் சிங்களத்தில் தனியார் / குழு வகுப்புக்களை

Naashiya Rahuman (பெண்) - Well experienced in teaching more than 05 years in industry.
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, ஜ-ஏல

Online / Home Visit பயிற்சி

Pubudu Rathnasiri (ஆண்) - B.Sc (Mgt), Adv.Dip MA (UK), LL.B (Reading).
இடங்கள்: ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கந்தானை, களனி, கொழும்பு, ஜ-ஏல, பத்தரமுல்ல, பலவாட்ட, பேலியகொடை, மாலபே, வாட்டல

Online / Home Visit பயிற்சி