சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 6 - சா/த

Dushama Attanayaka (பெண்) - An experienced undergraduate in University of Colombo,Faculty of Arts.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, களனி, கிரிபத்கொட, கொட்டாவை, கொழும்பு, கொழும்பு 05, கொழும்பு 08, நுகேகொடை

சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் இலக்கியம் தரம் 6 - சா/த
குழு வகுப்புக்களை - கணிதம், சிங்களத்தில், ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம், சங்கீதம்

Danu Akmeemana (பெண்) - BSc in Natural Science (Chemistry major, Zoology 2nd major, Botany;minor), 13 years experience as a musician.
இடங்கள்: கடுபெத்த, கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 06, தேஹிவல

சிங்களத்தில் for English medium students

Athsala Pathirana (பெண்) - A trained teacher at teachers college [Maharagama ], Over 10 years experience.
இடங்கள்: நுகேகொடை, பெப்பிலியான, மஹரகம