சிங்களத்தில் மொழி வகுப்புக்களை தரம் 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tharaka Eranga (ஆண்) - Teacher attached to a government school with 10 years of experience.
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொஹுவல, நுகேகொடை, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, மட்டேகொட, மஹரகம, மாலபே, ஹோமாகம