சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை - ஆராம்பப் / தரம் 6 - 9

Amami Piyumali (பெண்) - Diploma in primary education, BA in Arts (in progress).
இடங்கள்: கொழும்பு 3/4/5/7/8/10, நாவல, ராஜகிரிய

சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 6 - 11 2020 சா/த

Lalinda Sir (ஆண்) - Government School teacher. Paper marking examiner. 20 years experience.
இடங்கள்: கல்கிசை, கொழும்பு, கொழும்பு 3/4/6, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல, பிலியந்தலை, ரட்மலான

சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை ஐந்து தரம் 6 - 11 2020 சா/த
கணிதம், சிங்களத்தில், வரலாறு புவியியல் தனியார் மற்றும் சிறிய குழு வகுப்புக்களை - தரம் 6-11

Dinika Dias (பெண்) - LLB (Hons) University of Colombo.
இடங்கள்: கடவத்த, களனி, கிரிபத்கொட, கொழும்பு 03, கொழும்பு 04, கொழும்பு 06, வாட்டல