விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் மொழிமூலம் /சிங்களத்தில் மொழிமூலம் வகுப்புக்களை

Sandakelum Bandara (ஆண்) - Dip. In teaching Science - Trained (English medium).
இடங்கள்: மடலே