தரம் 6 to 11 ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை

Nishani Nawarathne (பெண்) - Currently working in a leading international school as a secondary school teacher.
இடங்கள்: கடுகஸ்தோட்டை, கண்டி