விஞ்ஞான [ஆங்கிலம் மொழிமூலம்] சா/த வகுப்புக்கள்

Indika Wimalachandra (ஆண்) - B.Sc [Open university], College of education diploma for teaching science, Science teacher of a leading government school.
இடங்கள்: மினுவங்கொட, ரத்தொளுகம

Science (Grade 6 to O/L), Biology (A/L) - Theory and Revision for Local and London syllabus

ஆசிரியர்: Primal Pinnadoowa (ஆண்‍) - BSc [Hons] graduate, MSc (Reading), over 5 years experience. Home visits: ,கொழும்பு and Suburbs, இலங்கை சனநாயக