விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 to 11 மற்றும் உ/த இரசாயனவியல்

Pradeep Hemachandra (ஆண்) - Graduated from university of Peradeniya 2012, MSc in Analytical chemistry.
இடங்கள்: உள் கோட்டை, ஏகல, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கடவத்த, கடுவெல, கந்தானை, கனேமுல்லை, களனி

வகுப்புக்களை தரம் 1 to 7 / சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் / ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Madavi (பெண்) - Bsc (Hons) Business Management graduate, Diploma in French from alliance francaise de Colombo.
இடங்கள்: ஏகல

வகுப்புக்களை தரம் 1 to 7 / சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம் / ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களத்தில் மொழிமூலம்
Individual மற்றும் Group வகுப்புக்களை - விஞ்ஞானம், சிங்களத்தில், கணிதம்

Nash Rahuman (பெண்) - A tutor with over 2 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஏகல, ஜ-ஏல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்