விஞ்ஞானம் கணிதம் வகுப்புக்களை தரம் 6 to 11 சிங்களத்தில் மொழிமூலம்

Dhanushka Karannagoda (ஆண்) - Classes are conducted by a qualified tutors.
இடங்கள்: கடவத்த, கம்பஹ, காலி, நேகோம்போ, பாணந்துறை, ராகமை, வாட்டல

Idusara Educational Institute - காலி

நிறுவனம்: Idusara Educational Institute - We conducts classes for Ordinary Level (Grades 6, 7, 8, 9, 10, 11) and Advanced Level examinations.
இடங்கள்: காலி

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்