விஞ்ஞானம் தரம் 6-O/L சிங்களத்தில் மற்றும் ஆங்கிலம் மொழிமூலம்

Thilini Kankanamge (பெண்) - Graduated from University of Peradeniya, English medium Science teacher of a leading government school.

Science Teacher for grade 6 to 11

ஆசிரியர்: Mrs. Attanayake (பெண்‍) - Masters in Food science and Technology, Diploma in Education, BSc in Applied Science.
இடங்கள் Siddhamulla