கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - தரம் 6 to சா/த - சிறிய குழு வகுப்புக்களை

Nadeeshani Gunasekara (பெண்) - Undergraduate.
இடங்கள்: ரனாள

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - தரம் 6 to சா/த - சிறிய குழு வகுப்புக்களை
விஞ்ஞானம் மற்றும் உ/த உயிரியல்

Asha Shyamalee (பெண்) - A Teacher from reputed international school.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கொடகம, ரனாள, ஹோமாகம