தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

விஞ்ஞானம் பயிற்சி வகுப்புக்களை

Mrs. S Devaraja (பெண்) - A teacher who has teaching experience for more than 20 years at a leading school in Colombo.
இடங்கள்: கொழும்பு, மடிவெல

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்