பயிற்சி - தரம் 4 to 8 சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர்

Aaron Fernando (ஆண்) - Degree in Software Engineering and Business Information System.
இடங்கள்: கொழும்பு 1-15, வாட்டல

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - தரம் 1 to 9

Mazra Jauhar (பெண்) - Undergraduate, A/L Bio.
இடங்கள்: கொழும்பு 01 - கொழும்பு 15

பயிற்சி ஐந்து மாணவர்கள் வருடத்திற்கு 1 to 8 (உள்ளூர் மற்றும் லண்டன்)

Sha Hussain (பெண்) - Studies at Ilma International Girls School, More than 2 years experience in teaching.
இடங்கள்: கொழும்பு 14

Individual Tuition for Science. Chemistry and Biology in English Medium

ஆசிரியர்: Prasanna Samarawickrama (ஆண்‍) - B.Sc.(Biology Science) Degree, Postgraduate Diploma and Master Degree (University of ,கொழும்பு)