கணிதம், IT, விஞ்ஞானம் 6 - 11 குழு வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் / தமிழ் மொழிமூலம்

Yathavi (பெண்) - Experienced teacher with degree, taught in an international school.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 4/5/6/8/9/10/13, தேஹிவல

பயிற்சி - தரம் 4 to 8 சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர்

Aaron Fernando (ஆண்) - Degree in Software Engineering and Business Information System.
இடங்கள்: கொழும்பு 1-15, வாட்டல

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் - தரம் 1 to 9

Mazra Jauhar (பெண்) - Undergraduate, A/L Bio.
இடங்கள்: கொழும்பு 01 - கொழும்பு 15

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை - Edexcel / Cambridge / உள்ளூர் தரம் 6 to உ/த

Sharon Nicholas (பெண்) - Completed BSc (Hons) in Bio Medical Science, Lecturer at a Private Campus.
இடங்கள்: கொழும்பு 13

விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை தரம் 1 to உ/த

Sadurja Nawaneedakrishnan (பெண்) - BSc, having experience as lecturer.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கொழும்பு 06, கொழும்பு 13, கொழும்பு 15

கணிதம், விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம், Computer​, புவியியல், Civics பயிற்சி -​ உள்ளூர் /​ London தரம் 6 to 8

Grades 6 to 8 - London and Local syllabus - Maths, Science, English, Computer, Geography, Civics.
இடங்கள்: கொழும்பு 13