கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி - தரம் 6 to 11

Hirushi Fernando (பெண்) - A qualified teacher conducts Maths/Science classes.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, கடவத்த, ஜ-ஏல, மஹரகம, மஹாபாகே, மாலபே, ராகமை, வாட்டல, ஹோமாகம

தரம் 6 to 11 - கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் பயிற்சி

Dilan Chathuranga (ஆண்) - Undergraduate Medical Faculty [University of Colombo].
இடங்கள்: கொட்டாவை, கொழும்பு 10, தேஹிவல, பன்னிப்பிட்டிய, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, வேரஹர

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்

Nilmini Fernando (பெண்) - MSc. Industrial Analytical Chemistry, BSc.(Hons.) Chemistry Special Degree, Former Lecturer at Sri Lanka Sabaragamuwa University.
இடங்கள்: கல்கிசை, தேஹிவல, பத்தரமுல்ல

விஞ்ஞானம் மற்றும் கணிதம் தரம் 6 - 11 - சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் பாடத்திட்டம்
விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை உள்ளூர் பாடத்திட்டம்; Edexcel பாடத்திட்டம்

Asha Shyamalee (பெண்) - Worked as a teaching assistant at university in relevant subjects.
இடங்கள்: அதுருகிரிய, ரனாள

கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் தனியார் வகுப்புக்களை

Maduka (பெண்) - Teacher at leading English medium national school, Conducting Ordinary Level Science programme in Rupavahini Jathika Pasala.
இடங்கள்: அதுருகிரிய

BST, கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் Classes

நிறுவனம்: Guideway - Ms.Pavithra S. Jayasingha - MSc Degree [University of Peradeniya], BSc [Wayamba University].
இடங்கள்: அதுருகிரிய

BST, கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞானம் Classes

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்