ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 3 to 11

Dinushika Fernando (பெண்) - B.B.A Sp. [University of Colombo].
இடங்கள்: அலுபோமுல்ல

ஆங்கிலம் வகுப்புக்களை - தரம் 3 to 11
வீட்டிற்கு வருகை ஆங்கில வகுப்புகள்

Aruna Paul (ஆண்) - MA [USA], 37 years of local and international experience.
இடங்கள்: அலுபோமுல்ல, நாகொடை, பண்டாரகமை, பாணந்துறை, மொரட்டுவ, வஸ்கடுவ, வாத்துவை