உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS

Sanjaya Jayalath (ஆண்) - BA (Humanities), DETE (Colombo), Dip. in English (UK), TKT (Cambridge), IELTS Lecturer at ANC, International Speech Trainer.
இடங்கள்: கடவத்த, கந்தானை, கனேமுல்லை, கம்பஹ

உள்ளூர் மற்றும் Cambridge (4 to சா/த) பேச்சுத்திறன் ஆங்கிலம், IELTS
ஆங்கிலம் மொழி - Cambridge / Edexcel / உள்ளூர் - ஆங்கிலம் பேச்சுத்திறன்

Hirangee Dilruksha Ranawaka (பெண்) - Advanced Diploma In English Language Teaching from Academy Of Teacher Education - Lyceum International School.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கம்பஹ, யக்கலை