கலை மற்றும் வடிவமைப்பு வகுப்புகள்

Sampath Jayamal (ஆண்) - Skilled person for Hand Drawings - portrait arts, pencil sketch, pen sketch, Painting, design and art works - collage arts.
இடங்கள்: கம்பஹ, களுத்துறை, கொழும்பு, தேஹிவல

கலை மற்றும் வடிவமைப்பு வகுப்புகள்
சித்திரக்கலை Teacher

Nuwan Perera (ஆண்) - Bachelor of Design + Fine Arts, Postgraduate Diploma in Education, Working as a Art Teacher in a National School.
இடங்கள்: கொழும்பு 04, தேஹிவல, நுகேகொடை, பாணந்துறை