பயிற்சி வகுப்புக்களை - ஆங்கிலம் மொழி, ஆங்கிலம் இலக்கியம், விஞ்ஞானம், கணிதம்

Chethika Wijeratne (பெண்) - Bachelor of teaching English, Diploma done in London UK.
இடங்கள்: இரத்தினபுர, குருவிட்ட