உ/த பௌதீகவியல் சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் Cambridge / Edexcel பௌதீகவியல் சா/த Cambridge Edexcel கணிதம் தரம் 6-11

Nirmal Jayarathna (ஆண்) - MSc (Physics edu) Colombo University (reading), BSc (Special) in University of Ruhuna, Teacher at Hilburn International College.ஹொரன

உ/த பௌதீகவியல் சிங்களத்தில் / ஆங்கிலம் Cambridge / Edexcel பௌதீகவியல் சா/த Cambridge Edexcel கணிதம் தரம் 6-11
கணிதம் - தரம் 6 - 11

Sapthaka Karawita (ஆண்) - BTEC (ug) University of Sri Jayawardenapura.
இடங்கள்: அவிசாவலை, இரத்தினபுர, எஹெலியகொட, கேகாலை, ஹன்வெல்ல