மாணவர்கள் மற்றும் பெரியவர்களுக்கு தமிழ் வகுப்புகள்

Xavier (ஆண்) - B.Sc (Hons) in IT, Conducting Tamil classes for more than 7 years, Can teach Tamil in Sinhala / English.
இடங்கள், கொழும்பு 5/7, கொஹுவல, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

Tuition and Homework Help

Liza (பெண்) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
இடங்கள்: கொஹுவல, நுகேகொடை

தமிழ் வகுப்புக்கள் - தரம் 1 - சா/த

Mohamed Safras (ஆண்) - Tamil language Classes Available from Grade 1 to O/L syllabus with spoken, Group or individual classes.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை