ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை

Yasitha Nuwan Medagama (ஆண்) - Classes are conducted by well educated and experienced teachers.
இடங்கள்: களுத்துறை, கொழும்பு, பண்டாரகமை, பிலியந்தலை

ஆங்கிலம் / தமிழ் / கணிதம் / சிங்களத்தில் வகுப்புக்களை
சிங்கள மாணவர்களுக்கான தமிழ் மொழி வகுப்புக்கள்

Malitan (ஆண்) - Over 15 years Teaching Experience.
இடங்கள்: கெஸ்பேவ, கொட்டாவை, கொழும்பு, நுகேகொடை, பிலியந்தலை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம, ஹொரன, ஹோமாகம

Tuition and Homework Help

Liza (பெண்) - More than 10 years experience in individual coaching and group coaching.
இடங்கள்: கொஹுவல, நுகேகொடை

தமிழ் மொழி - சிங்களத்தில் மொழிமூலம் மாணவர்கள்

Xavier (ஆண்) - B.Sc (Hons.) in Information Technology, Fluent in Tamil, Sinhalese and English.
இடங்கள்: களுபோவில, கொழும்பு 05, கொஹுவல, தேஹிவல, நாவல, நுகேகொடை, பொரலஸ்கமுவ, மஹரகம

தமிழ் வகுப்புக்கள் - தரம் 1 - சா/த

Mohamed Safras (ஆண்) - Tamil language Classes Available from Grade 1 to O/L syllabus with spoken, Group or individual classes.
இடங்கள்: கொழும்பு, நுகேகொடை