தரம் 6 to 11 - சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Vijitha Nawarathne (ஆண்) - Assistant Director of Education, marking examiner, over 30 years experience.
இடங்கள்: அம்பத்தென, கண்டி, குருணாகல், மடலே