வரலாறு - ஒன்லைன் / Home visit

Vijitha Kumara (ஆண்) - Teaching experience and paper marking experience over 25 years, currently a director in education.
இடங்கள்: அக்குரணை, அளவத்துகொட, ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகா

தரம் 6 to 11 - சிங்களத்தில் மொழி மற்றும் வரலாறு வகுப்புக்களை

Vijitha Nawarathne (ஆண்) - Assistant Director of Education, marking examiner, over 30 years experience.
இடங்கள்: அம்பத்தென, கண்டி, குருணாகல், மடலே