සිංහල |  தமிழ் |  English
art வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த

நிறுவனம்: Nayanathara Dance Academy - BVA (Special Degree) University of the Visual and Performing Arts


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
art வகுப்புக்களை - தரம் 1 to உ/த
St. Jude's Academy - கந்தானை

நிறுவனம்: St. Jude's Academy - Science, Commerce, Maths, Sinhala, English, Dancing, Tamil, Art


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
St. Jude's Academy - கந்தானை
சித்திரக்கலை - தரம் 1 - சா/த

Piumi Chamodi (பெண்) - Dip. In Drawing & Painting (University of Visual & Performing Arts), B.A (Sp) University of Colombo, Government School Teacher


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
சித்திரக்கலை - தரம் 1 - சா/த
HigherStudy Higher Education Institute - ஏழ்பிடிவாள

நிறுவனம்: HigherStudy Higher Education Institute - Sinhala, Science, Mathematics, English, History, Business and Accounting Studies, Art, Tamil, Spoken English


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
HigherStudy Higher Education Institute - ஏழ்பிடிவாள
கலை வகுப்புகள் மற்றும் சிற்ப வகுப்புகள்

Nimesh Rukshan (ஆண்) - Bachelor of Visual Arts - sculpture at University of the Visual & Performing Arts, Colombo


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
கலை வகுப்புகள் மற்றும் சிற்ப வகுப்புகள்
Art at the IVIES - ராகமை

நிறுவனம்: The Ivies Pvt Ltd - A premium Art school catering for kids and teens


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Art at the IVIES - ராகமை
Indeewaree School of Arts - களனி

நிறுவனம்: Indeewaree School of Arts - Learn correct drawing and painting techniques with secret methods used by professionals.


(உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)
Indeewaree School of Arts - களனி

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry