விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]

Maduranga Rathnayaka (ஆண்) - BSc (Hons) university of Colombo, Conducts classes for international and local students since 2016.

விஞ்ஞானம் / கணிதம் / பௌதீகவியல் சா/த / IGCSE / AS / IAL [Cambridge / Edexcel]
சா/த கணிதம் வகுப்புக்களை

Samantha Dissanayake (ஆண்) - Maths (sp) trained, Diploma in education, Bachelor of education, Over 25 years of teaching experience.
இடங்கள்: ஒன்லைன் வகுப்புக்களை, கண்டி, குருணாகல், கேகாலை, மடலே